Type: Dipartimenti

Cancer Care Pathways

Dwar

Id-Direttorat tal-Cancer Care Pathways twaqqaf f’Ottubru 2014 bil-għan li jippromwovi avvanz ta’ kwalità fil-kura tal-kanċer u li joffri appoġġ, pariri, aċċess f’waqtu, koordinazzjoni u kontinwità tal-kura għall-pazjenti bil-kanċer. Bħala parti mill-mogħdija tiegħu, l-aspetti tal-ħtiġijiet tal-pazjenti għandhom jiġu evalwati kontinwament peress li l-kanċer għandu diversi implikazzjonijiet fuq il-ħajja tal-familja, il-ħajja soċjali u konsegwentement is-soċjetà in ġenerali.

Il-Kura tal-Kanċer tifrex il-passaġġ kollu tal-pazjent li jibda bis-screening jew riferiment inizjali ibbażat fuq sintomu, għad-dijanjosi tal-kanċer, sa trattament segwit minn sopravivenza, kura palljattiva jew kura ta’ tmiem il-ħajja u għalhekk dan jeħtieġ titjib kontinwu fl-esperjenzi u r-riżultati tal-pazjenti matul il-vjaġġ tal-kanċer. Fuq livell organizzattiv, id-Direttorat tal-Cancer Care Pathways għandu l-iskop li juri l-proċessi tal-pazjenti tul il-fażijiet differenti tal-progressjoni tal-marda għal kanċers differenti bil-għan li jidentifika s-saħħiet u d-dgħufijiet tal-forniment tas-servizz attwali u jtejjeb il-kura li tingħata. Din l-informazzjoni mbagħad tiġi mogħtija lil dawk li jfasslu l-politika u li jieħdu d-deċiżjonijiet, lill-partijiet interessati u lill-istituzzjonijiet. Inizjattivi ta’ riċerka bħal dawn jipprovdu għajnuna lid-Direttur Ġenerali (Servizzi tal-Kura tas-Saħħa) u lil partijiet interessati ewlenin oħra billi jikkontribwixxu l-evidenza meħtieġa fil-formulazzjoni ta’ politika u strateġija nazzjonali fil-qasam tal-kura tal-kanċer.

Għanijiet u Responsabbiltajiet tad-Direttorat tal-Cancer Care Pathways

Dan id-direttorat jipprovdi s-servizzi li ġejjin:

 • Jipprovdi Servizzi ta’ Fast Tracking sabiex ir-referenzi ta’ kanċer suspettat mibgħuta mit- tabib ġenerali jiġu mgħaġġla għal appuntament f’waqtu għall-ewwel konsultazzjoni tagħhom fl-isptar;
 • Jipprovdi servizzi ta’ Nurse Navigation fejn infermieri speċjalizzati fl-Oncology Navigation jivvalutaw pazjenti li jkunu għadhom kif ingħataw dijanjosi tal-kanċer biex jidentifikaw kwalunkwe sfidi, ħtiġijiet mhux sodisfatti u lakuni fis-servizz biex jgħinu lill-pazjenti u lill-familji tagħhom jegħlbu l-ostakli għall-kura sabiex jirċievu kura u trattament f’waqtu. Jistgħu wkoll jirrakkomandaw inizjattivi jew emendi għal proċeduri jew mogħdijiet tal-kanċer kif meħtieġ bil-għan li titjieb il-koordinazzjoni u l-kontinwità tal-kura tal-pazjenti bil-kanċer u l-familji tagħhom u biex titjieb il-kwalità u l-kura f’waqtha;
 • Jipprovdi servizzi ta’ Sopravivenza biex jiġu vvalutati l-ħtiġijiet ħolistiċi mhux issodisfatti tal-pazjenti u l-familji tagħhom matul l-istadju ta’ wara t-trattament tal-kanċer. Il-Koordinatur tas-servizz tas-Sopravivenza jipprovdi assistenza skont il- ħtiġijiet identifikati u jorganizza klassijiet/programmi ta’ benessri/riabilitazzjoni biex jassisti lill-pazjenti u lill-familji biex ilaħħqu u jadattaw mal-bidliet minħabba l-esperjenza tal-kanċer;
 • Twettaq riċerka u verifiki biex tipprovdi evidenza dwar l-iskeda ta’ meta twettqu l-proċessi fil-kura tal-kanċer, biex tipprovdi r-rakkomandazzjonijiet u d-direzzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-koordinazzjoni tal-kura u titjib ieħor fis-servizz;
 • Ittejjeb il-koordinazzjoni tal-kura għal pazjenti metastatiċi u palljattivi;
 • Jgħin biex ittejjeb il-komunikazzjoni u n-networking bejn diversi organizzazzjonijiet / sptarijiet / entitajiet / programmi;
 • Id-Direttorat tal-Cancer Care Pathways jiżviluppa wkoll fuljetti ta’ informazzjoni u jtejjeb l-informazzjoni tal-pazjent fl-istadju tal-kura u kwalunkwe nuqqas ieħor ta’ informazzjoni fis-servizzi tal-kanċer;
 • Jidentifika ostakli għall-programmi ta’ screening biex jiżdiedu in-numru ta’ persuni li jagħmlu użu mis-servizz;
 • Jikkomunika r-riżultati u r-rapporti rilevanti mill-inizjattivi msemmija hawn fuq lill-partijiet interessati ewlenin.

It-Tim tad-Direttorat tal-Cancer Care Pathways bħalissa jikkonsisti minn:

 • Id-Direttur
 • Senior Practice Nurse
 • Staff Nurse
 • Żewġ Nurse Navigators Kolorektali, Nurse Navigator tal-Pulmun, Nurse Navigator tal- Uroloġija, Nurse Navigators tal-Gynae
 • Nurse Survivorship Coordinator
 • Koordinatur tal-Fast Track
 • Skrivan

Id-Direttorat bħalissa jinsab ukoll fil-proċess li jirrekluta aktar persunal biex jibni l-istruttura u s-servizzi tad-direttorat.

Dar Kenn Għall-Saħħtek

Struttura, Funzjonijiet u Responsabbiltajiet

‘Dar Kenn Għal Saħħtek’, faċilità li toffri programmi residenzjali kif ukoll outpatients, immirat li tipprovdi trattament olistiku għall-pazjenti b’disturbi relatati mal-ikel u obeżità.

L-għan ġenerali tal-programm ta’ riabilitazzjoni intensiva huwa li jibda jew jkompli kors ta’ trattament immirat li jinterrompi l-fatturi li wasslu għad-disturb relatat mal-ikel. Karatteristika importanti ta ‘din il- proċedura hija l-istrutturar għoli tat-trattament li tippermetti evalwazzjoni korretta tar-riżultati u l-possibbiltà ta’ interventi terapewtiċi diretti lejn il- ħtiġijiet speċifiċi tal-pazjenti u tal-familji tagħhom.

Strateġija multidixxiplinarja li tinkludi aspetti psikoloġiċi, nutrittivi u familjari tiġi adottata. Il-metodoloġija hija bbażata fuq programm terapewtiku komuni li tinvolvi kollaborazzjoni bejn bosta professjonijiet li jindirizzaw diversi fatturi bil-kooperazzjoni u l-integrazzjoni tal-professjonijiet u billi ssegwi l-istess mudell teoretiku ta’ trattament. Il-programm fih kura speċjalizzata ħafna u huwa maqsum f’diversi stadji ta’ kura kemm minn aspett psikoloġiku kif ukoll nutrittiv.

L-organizzazzjoni hija strutturata ħafna, kemm fil-ġestjoni bir-reqqa tal- ikliet ipprovduti u f’attivitajiet immirati biex il-pazjenti jerġgħu jiksbu mudell korrett rigward l-ikel.

L-għanijiet prinċipali taċ-Ċentru huma dawn li ġejjin:

 • Biex jiġu indirizzati l-kawżi tas-saħħa u l-benessri batuti u li huma relatati mad-drawwiet tal-ikel.
 • Li jiġu pprovduti programmi komprensivi bbażati fuq drawwiet lokali tal-ikel li huma aċċessibbli għal kulħadd.
 • Biex tappoġġja persuni li jesperjenzaw disturbi relatati mal-ikel u obeżità billi tipprovdi trattament olistiku.
 • Li tipprovdi kura ta’ segwitu għal persuni wara li jkunu ħarġu mill-isptar wara ammissjoni akuta għal disturb relatat mal-ikel.
 • Biex tippromwovi stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa.

Għanijiet

 • Biex tipprovdi appoġġ u trattament għal dawk li jesperjenzaw disturbi fl-ikel u obeżità u opportunità biex jiġu kondiviżi mal-oħrajn l-esperjenzi personali u strateġiji biex tindirizza l-problema b’mod effettiv.
 • Biex tinforma u permezz ta’ attivitajiet edukattivi tgħin biex jogħla l-livell ta’ għarfien tad-disturbi fl-ikel u l-obeżità u biex jinkoraġġixxu l-prevenzjoni, trattament u rkupru.
 • Li tikkoordina fil-prevenzjoni tad-disturbi fl-ikel u l-obeżità mad-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard, bħalissa fi ħdan il-Ministeru għas-Saħħa.
 • Biex tipprovdi post kunfidenzjali, sigur u familjari għal-għoti ta’ terapija ħolistika għal persuni ta’ kull età li jbatu minn dawn il-problemi, kif ukoll biex tagħti appoġġ lill-familji tagħhom.
 • Li tipprovdi mezz biex jiġu indirizzati l-iżolament soċjali u l-empowerment.
 • Li tipprovdi appoġġ lil dawk li jbatu minn dawn il-problemi, kif ukoll lil dawk li jieħdu ħsiebhom sabiex ma jħossuhomx waħedhom u biex tittratta individwi b’mod professjonali li jeżerċita kunfidenzjalità stretta.
 • Li tgħin lil dawk li jbatu minn dawn il-problemi biex jirċievu għajnuna professjonali f’ambjent familjari.
 • Li jiġi promoss ir-rikonoxximent tal-problemi tal-ikel fi stadju bikri b’mod l-aktar partikolari fl-iskejjel.
 • Li tipprovdi l-appoġġ kollu meħtieġ lil dawk li jbatu minn dawn il-problemi biex tiżgura ir-reintegrazzjoni soċjali tagħhom mill-ġdid wara l-fażi ta’ trattament residenzjali.
 • Biex tappoġġja r-riċerka kontinwa, il-prattiċi kliniċi u diversi possibbiltajiet ta ‘studju għas-studenti f’istituzzjonijiet edukattivi li jixtiequ jwessgħu l-istudji tagħhom f’dan il-qasam.
 • Biex tiġbor u taqsam informazzjoni u esperjenzi ma’ ċentri simili.
 • Biex tippromwovi l-attività fiżika u timmotiva lin-nies biex jgħixu stil ta’ ħajja tajjeb għas-saħħa.
 • Biex tippromwovi attitudni pożittiva lejn il-ġisem u stima personali għolja.

Informatika tas-Saħħa

Struttura, Funzjonijiet u Responsabbiltajiet

Id-Direttorat tal-Informatika tas-Saħħa jaqa’ taħt il-patroċinju tad-Direttur Ġenerali. Servizzi ta’ Kura tas-Saħħa u topera mill-Isptar Mater Dei. Huwa magħmul mill-Unitajiet li ġejjin:

 • Rekords Mediċi
 • Taqsima tal-Illustrazzjonijiet Mediċi
 • Koordinatur tal-Proġetti tal-ICT
 • Taqsima għall-Protezzjoni tad-Data
 • Sistemi HIS
 • Amministrazzjoni, Governanza u Awditjar tal-IT
 • Saħħa Diġitali
 • Appoġġ tal-IT, Netwerks, Mhux HIS u Proġetti
 • Servers u Hosting

Responsabbiltajiet

 • Biex tikkoordina u tippromwovi l-informatika tas-saħħa u r-rekwiżiti tal-ICT madwar l-Isptar Mater Dei u s-servizzi kollha tal-kura tas-saħħa
 • Biex tidentifika r-rekwiżiti tal-Informatika fis-servizzi tal-kura tas-saħħa u tagħti pariri u rakkomandazzjonijiet kif meħtieġ
 • Li tinġabar, tiġi analizzata u kondiviża informazzjoni dwar is-saħħa biex tiżgura monitoraġġ, innovazzjoni u sostenibbiltà kontinwa tas-servizzi tal-kura tas-saħħa