Type: Dipartimenti

Affarijiet Internazzjonali u Żvilupp tal-Politika

Funzjonijiet

Id-Direttorat għall-Affarijiet Internazzjonali u l-Iżvilupp tal-Politika (IAPD) huwa wieħed mid-direttorati fi ħdan id-Dipartiment għall-Politika fis-Saħħa fil-Ministeru għas-Saħħa (MFH). L-IAPD jaqa’ taħt il-mandat tad-Direttur Ġenerali għall-Politika tas-Saħħa, li għandu wkoll ir-rwol ta’ Chief Medical Officer. Id-Direttorat iservi bħala ċentru ta’ koordinazzjoni għall-iskambju ta’ komunikazzjonijiet esterni relatati mas-saħħa li jaslu għand il-Ministeru għas-Saħħa minn Istituzzjonijiet ewlenin tal-UE, Pajjiżi Membri tal-Unjoni Ewropea u korpi Internazzjonali, bħall-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Tipproċessa komunikazzjoni mgħoddija permezz tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ (MFET) u taħdem f’kollaborazzjoni mill-qrib ma’ dan il-Ministeru fuq diversi kwistjonijiet, inkluż dwar relazzjonijiet bilaterali, kif ukoll ftehim u żjarat diplomatiċi. L-IAPD hija impenjata fit-tħejjija ta’ aġġornamenti għall-konfigurazzjoni tal-Kunsill tal-Impjiegi, Politika Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur (EPSCO) u twettaq il-ħidma preparatorja u l-konsolidazzjoni tal-politika qabel il-parteċipazzjoni f’avvenimenti internazzjonali ta’ livell għoli u tekniċi.

Għanijiet

L-għanijiet ewlenin tal-IAPD jinkludu:

Taġixxi bħala parti interessata fl-iżvilupp ta’ politika relatata mas-saħħa li jkunu mmexxija mid-dipartimenti speċifiċi u tidentifika oqsma ewlenin f’konformità mal-politika fformulata mill-Gvern tal-ġurnata.

 • Il-promozzjoni tal-avvanz tal-politika tal-Gvern billi jiġu kondiviżi l-iżviluppi fl-aħjar prattika internazzjonali; appoġġjat minn informazzjoni bbażata fuq l-evidenza, riflessa minn konsultazzjonijiet mal-entitajiet interessati rilevanti kkonċernati.
 • Biex jiġi żgurat li l-obbligi kollha li jidħol għalihom il-Ministeru tas-Saħħa, f’isem il-Gvern bħala Stat Membru tal-UE jiġu mwettqa fiż-żmien stipulat.
 • Il-promozzjoni tal-iżvilupp ta’ attivitajiet bilaterali ma’ pajjiżi oħra, it-tfittxija ta’ opportunitajiet għat-trawwim ta’ kollaborazzjoni akbar u li tiżgura l-konformità ma’ ftehim bilaterali u multilaterali dwar is-saħħa.

Responsabbiltajiet

L-IAPD hija responsabbli għall-koordinazzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ Malta fl-istrutturi tal-UE u tassisti fil-proċessi li ġejjin:

 • Tħejjija ta’ Memoranda rigward proposti relatati mas-saħħa magħmula mill-Kummissjoni Ewropea.
 • It-tfassil ta’ Noti ta’ Istruzzjoni meħtieġa għal-laqgħat fil-livell ta’ esperti.
 • Koordinazzjoni fil-kumpilazzjoni ta’ kwestjonarji u proċessi ta’ konsultazzjoni, li jwasslu għall-konsolidazzjoni tal-pożizzjoni ta’ Malta fi kwistjonijiet relatati mas-saħħa.
 • Twieġeb għal mistoqsijiet, inklużi dawk mill-awtoritajiet tal-Istati Membri tal-UE, diversi strutturi tal-UE u organizzazzjonijiet lokali u internazzjonali.
 • Koordinazzjoni tat-traspożizzjoni u n-notifika tal-leġiżlazzjoni relatata mal-UE u kors ta’ azzjoni għal proċedimenti ta’ ksur.
 • L-għoti ta’ approvazzjoni ta’ rapporti mhux tekniċi lill-Kummissjoni Ewropea.
 • L-għoti ta’ informazzjoni ta’ aġġornamenti dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE lid-dipartimenti rilevanti tal-MFH.

Links

Uffiċċju tad-Direttur Ġenerali għas-Servizzi tas-Saħħa

Dwar

L-Uffiċċju tad-Direttur Ġenerali għas-Servizzi tal-Kura tas-Saħħa huwa responsabbli li jiżgura l-operat u l- forniment effettivi u effiċjenti tas-servizzi tal-kura tas-saħħa b’enfasi fuq il-governanza klinika u korporattiva, it-twassil tas-servizz u r-reviżjoni tal-kwalità f’qafas stabbilit ta’ deċentralizzazzjoni kkontrollata u awtonomija, li tinvolvi l-parteċipazzjoni tal-utenti.

Responsabbiltajiet

 • Li tiżviluppa u tidderieġi s-servizzi tal-kura tas-saħħa permezz tal-funzjonijiet differenti tad-direttorati fi ħdan id-dipartiment sabiex jiġi żgurat li s-servizzi tas-saħħa pubblika jkunu effettivi u reattivi għall-ħtiġijiet tal-utenti.
 • Li tippromwovi d-drittijiet taċ-ċittadini u tal-pazjenti u li jiġi ffaċilitat l-involviment tal-utenti tas-servizzi fis-sistema nazzjonali tas-saħħa.
 • Biex jiġu żviluppati pjanijiet strateġiċi ta’ negozju u politika operattiva biex jinżamm servizz integrat u bla xkiel kemm fil-livell komunitarju kif ukoll f’dak istituzzjonali.
 • Li tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni effettiva, effiċjenti u f’waqtha ta’ strateġiji, standards u regolamenti.
 • Li tikkoordina t-taħriġ u l-iżvilupp tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa kif ukoll -persunal mhux tal-kura tas-saħħa skont il-ħtiġijiet tagħhom.
 • Li tikkoordina, tiffaċilita u tiżgura konsultazzjoni kontinwa mal-partijiet interessati interni u esterni inklużi l-utenti tas-servizzi.
 • Li tikkoordina u taħdem mal-professjonijiet kollha tal-kura tas-saħħa alleata biex tappoġġja l-persunal tal-kura tas-saħħa alleata.
 • Li tikkoordina u tippromwovi l-informatika tas-saħħa fis-servizzi kollha tal-kura tas-saħħa.
 • Li jiżdied l-aċċess u l-kontinwità tal-kura għall-pazjenti bil-kanċer u l-familji tagħhom.
 • Li jiġu identifikati kwistjonijiet fis-servizzi tal-kura tas-saħħa u jingħataw pariri u rakkomandazzjonijiet kif meħtieġ.
 • Li tinġabar, tiġi analizzata u kondiviża informazzjoni dwar is-saħħa biex tiżgura monitoraġġ, innovazzjoni u sostenibbiltà kontinwa tas-servizzi tal-kura tas-saħħa.
 • Li jiġi pprovdut ambjent sigur u ta’ kwalità għolja għall-utenti u l-impjegati u biex jiġi żgurat li l-istandards u r-regolamenti adottati mill-Ministeru jiġu implimentati mill-fornituri tal-kura tas-saħħa.

Minbarra l-Uffiċċju tad-Direttur Ġenerali għas-Servizzi tal-Kura tas-Saħħa, id-Direttorati li ġejjin jaqgħu taħt il-patroċinju tad-Direttur Ġenerali tas-Servizzi tal-Kura tas-Saħħa.

 • Direttorat tal-Professjonijiet tal-Kura tas-Saħħa Alleata
 • Direttorat tas-Servizzi tal-Infermiera
 • Direttorat tal-Cancer Care Pathways
 • Direttorat tal-Informatika tas-Saħħa
 • Dar Kenn Għal Saħħtek